EU fondovi
Luka Baška vizualizacija

Projekt „Dogradnja luke Baška“

Projekt „Dogradnja luke Baška“ prijavljen je na Drugi poziv za sufinanciranje unaprjeđenja lučke infrastrukture u funkciji obalnog linijskog pomorskog prometa.

Slijedom navedenog 9. rujna 2019. godine sklopljen je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. (referentna oznaka Ugovora: KK.07.4.1.04.0010, u daljnjem tekstu: Ugovor) između Ministarstva mora, prometa i infrastrukture (Posredničko tijelo 1, u daljnjem tekstu: MMPI), Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (Posredničko tijelo 2, u daljnjem tekstu: SAFU) i ŽLUK (Korisnik). 

Projektom dogradnje luke Baška postojeći pristan će se dograditi i osigurati nužnu zaštitu akvatorija unutar lučkog područja luke Baška, te omogućiti odgovarajući privez i sigurnost na vezu za linijske brodove u cjelogodišnjoj linijskoj plovidbi. Također će se podignuti razina usluge za korisnike javnih brodskih linija, u i oko luke, prvenstveno u smislu uređenja prilaza za osobe s invaliditetom, ali i dostupnosti putničkog terminala vozilima dostave i hitnih službi.

Projekt je usklađen s lokalnim, regionalnim i nacionalnim (prometnim) planovima:

 • Strategijom održivog razvitka Republike Hrvatske (NN 30/09) u dijelu ostvarivanja revitalizacije otoka boljim prijevoznim povezivanjem kopna i otoka,
 • Strategijom prometnog razvoja Republike Hrvatske od 2017. do 2030. godine (NN 131/14) doprinosom u ostvarivanju relevantnog cilja 3: Unapređenje regionalne povezanosti u putničkom prometu jačanjem teritorijalne kohezije, odnosno cilja 3b Unapređenje regionalne povezanosti prema otocima/s otoka/među otocima mjerama te mjerama M.1 Povećanje intermodalnosti i pristupačnosti, M.3 Zaštita okoliša, M.5 Sigurnost na moru, M.6 Poboljšanje dostupnosti otoka, razvoj luka, M.7 Razvoj drugih luka,
 • Nacionalnim programom razvitka otoka čije je osnovno načelo izjednačavanje uvjeta i kvalitete života na otocima i na kopnu,
 • Razvojnom strategijom Primorsko-goranske županije od 2016. do 2020. gdje se projekt idealno uklapa kao dio cilja unaprjeđenja infrastrukture pomorskog prometnog sustava što bi trebalo djelovati na ujednačavanje prilika za gospodarski rast i razvoj, odnosno uravnoteženi razvoj na cijelom teritoriju Županije. U tom smislu, doprinos projekta je posebno naglašen u omogućavanju integracije pomorskog i cestovnog javnog prijevoza u multimodalni putnički prijevoz (usklađivanje javnog autobusnog prijevoza s pomorskim prijevozom gdje se putnicima omogućava putovanje s Raba u Rijeku bez korištenja automobila),
 • Glavnim planom razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran u mjeri MJ-PO.9. Poduprijeti županijski pomorski prijevoz i međužupanijske pomorske linije kao obveznu javnu uslugu,
 • Programom ukupnog razvoja Općine Baška 2015-2020, prioritet 3.1. Razvoj infrastrukture, koji obuhvaća i uređenje luke i dr.

Županijska skupština Primorsko-goranske županije je na 17. sjednici održanoj 13. i 20. prosinca 2019. godine donijela Odluku o utvrđivanju županijske linije u javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prometu na relaciji Baška-Lopar-Baška koja će započeti prometovanje nakon realizacije projekta „Dogradnja luke Baška“. Do kraja provedbe projekta potrebno je sklopiti ugovor o javnoj usluzi na predmetnoj liniji.

Projektom su obuhvaćene sljedeće aktivnosti:

 • Građevinski radovi FAZA 1 i 2 - U okviru ove aktivnosti planira se izgraditi funkcionalna lučka infrastruktura spojena na elektroenergetsku mrežu dogradnjom primarnog lukobrana Vela riva (faza 1) za 50,55 m mjereno s vanjske strane, te produženjem sekundarnog lukobrana Mala riva (faza 2) za 105,00 m mjereno s vanjske strane. Provest će se potrebni građevinski radovi koji uključuju početne, zemljane i betonske AB radove, pilote, kamenorezačke, hidro, elektromontažne i ostale radove te priključenje na elektroenergetsku mrežu. U planu je i nabava i ugradnja urbane opreme (klupice i koševi za smeće).
 • Stručni nadzor građenja što obuhvaća:
  • stručni nadzor sukladno Zakonu o građenju (NN br. 153/13, 20/17, 39/19) i Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN br. 78/15, 118/18) koji sadrži obavljanje stručnog nadzora nad građevinskim radovima (s uključenim geodetskim i podvodnim nadzorom), elektro nadzor i Koordinatora zaštite na radu II
  • Projektantski nadzor sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN br. NN 78/15, 118/18)
 • Upravljanje projektom što obuhvaća:
  • uslugu administrativno-tehničke podrške u provedbi projekta što uključuje izradu Zahtjeva za nadoknadom sredstava, pripremu dokumentacije za javnu nabavu, izradu izvješća te savjetovanje u provedbi projekta sukladno pravilima programa
  • uslugu vođenja građevinskog dijela projekta sukladno Zakonu o gradnji
 • Promidžba i vidljivost što obuhvaća izradu priopćenja za javnost, objave na Internet stranici prijavitelja, izradu promotivnog letka, izradu i postavljanje info ploča, organizaciju početne i završne konferencija

Ukupna vrijednost projekta iznosi 41.166.298,55 kuna, a prethodno navedenim Ugovorom ŽLUK su dodijeljena bespovratna sredstva u iznosu 39.709.975,94 kuna, odnosno u cijelosti su pokriveni pozivom definirani prihvatljivi troškovi. Sljedeća tablica sadrži detaljniju razradu troškova projekta.

Tablica 1. Troškovi projekta „Dogradnja luke Baška“

VRSTA TROŠKA

IZNOS U KN

Građevinski radovi (uključene sve hidro i elektro instalacije te urbana oprema)

38.093.838,44

Stručni nadzor građenja

762.500,00

Projektantski nadzor građenja

222.500,00

Trošak administrativnog vođenja projekta

247.500,00

Voditelj građevinskog dijela projekta

243.750,00

Provedbe promotivne kampanje

139.887,50

UKUPNO PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

39.709.975,94

UKUPNO NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI

1.456.322,61

VRIJEDNOST PROJEKTA

41.166.298,55